Archive

Archive for August, 2010

Một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu

August 21st, 2010 1 comment

Một số công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và khai phá dữ liệu

– Vietnamese NLP toolkits

– NLP toolkits

– Data mining toolkits

– Other tools

Download here: NLP&DM Toolkits

Categories: Nghiên cứu Tags: