Archive

Archive for the ‘Tin tức’ Category

Nhóm sinh viên KTLab báo cáo công trình sinh viên nghiên cứu khoa học

March 29th, 2013 No comments

Ngày 28/3/2013, Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Khoa CNTT, Trường ĐHCN năm 2013 đã được tiến hành. Báo cáo của các nhóm sinh viên đề cập tới các chủ đề nghiên cứu thời sự và được chuẩn bị công phu. Kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định Khoa CNTT đối với  6 công trình  sinh viên NCKH thuộc KTLab như sau:

1. “Một mô hình học máy trích chọn sự kiện y sinh trong văn bản về bệnh ung thư di truyền” của nhóm sinh viên Phí Văn Thủy, Phạm Thanh Bình, Ngô Ngọc Huy đạt  GIẢI NHẤT cấp khoa CNTT;
2. “Xác định những Blogger có ảnh hưởng trong cộng đồng blog” của nhóm sinh viên Bùi Đình Luyến, Trần Thị Sim đạt  GIẢI NHÌ cấp khoa CNTT;
3. “Xếp hạng Tweest” của nhóm sinh viên Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Thảo, Lương Viết Thái đạt  GIẢI NHÌ cấp khoa CNTT;
4. “Tóm tắt quan điểm miền sản phẩm trên dữ liệu Twitter của nhóm sinh viên Vũ Trọng Hóa, Đào Quốc Vương, Tiêu Thị Phương đạt  GIẢI BA cấp khoa CNTT;
5. “Phát hiện mô hình quá trình từ nhật ký sự kiện” của nhóm sinh viên Phạm Văn Thắng, Đào Thủy Ngân, Lê Mạnh Cường, Nguyễn Thế Hùng đạt  GIẢI BA cấp khoa CNTT;
6. “A Mobile News Recommender System” của sinh viên  Nguyễn Xuân Thành  đạt  GIẢI BA cấp khoa CNTT.

Categories: Tin tức Tags:

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin, Trường ĐHCN, ĐHQGHN

December 20th, 2012 No comments

1. Phiên bản năm 2012 Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (Information Systems) tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội:
+ Phiên bản ĐHQGHN ban hành (4103_HTTT) theo Quyết định số 4103/QĐ-ĐH ngày 30/11/2012 của Giám đốc ĐHQGHN (4103.dt).  Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2012 (K57).
+ Phiên bản có thuyết minh đầy đủ của Bộ môn HTTT: CTDT_DH_HTTT_280912_Finall

2. Chương trình đào tạo HTTT (phiên bản năm 2012) được xây dựng dựa trên:

2.1. Hướng dẫn về chương trình đào tạo Hệ thống thông tin (HTTT) của ACM/AIS
[IS2010] ACM/AIS Joint IS 2010 Curriculum Task Force: Heikki Topi, Joseph S. Valacich, Ryan T. Wright, Kate M. Kaiser, J.F. Nunamaker, Jr., Janice C. Sipior, G.J. de Vreede – (2010). IS 2010: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, Communications of the Association for Information Systems, 26(18): 359-428, 2010.

2.2. Chương trình đào tạo HTTT tại Bộ môn HTTT, Trường Tính toán, ĐHQG Singapore: http://www.comp.nus.edu.sg/undergraduates/is_is_prospective.html và tóm tắt nội dung môn học http://www.comp.nus.edu.sg/undergraduates/Others/SoC-Module-desc.pdf

2.3. Phiên bản năm 2010 Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (Information Systems) tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:

Chúc mừng hai tân Thạc sĩ của phòng thí nghiệm Công nghệ Tri thức

December 11th, 2012 No comments

Ngày 10/12/2012, hai thành viên của phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức là chị Lê Hoàng Quỳnh và anh Vũ Tiến Thành dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Hà Quang Thụy đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính.

Đề tài của chị Lê Hoàng Quỳnh: A hybrid approach to finding phenotype candidates in genetic texts
Đề tài của anh Vũ Tiến Thành: A Feature-based opinion mining model on product reviews in Vietnamese
Cả hai đề tài đều được sự đánh giá cao của hồi đồng chấm luận văn.

Xin chúc mừng thành công của hai tân Thạc sĩ và chúc hai anh chị tiếp tục vững bước trên con đường khoa học.

Categories: Tin tức Tags:

Bài trình bày khoa học tại ICCCI 2012

December 2nd, 2012 No comments

Một số tài liệu từ Hội nghị ICCCI 2012 (Ho Chi Minh City, Vietnam, November):

1) Hai bài trình bày của KTLab tại ICCCI 2012:

“Refining the Judgement Threshold to Improve Recognizing Textual Entailment Using Similarity”, ICCCI 2012, Part II, LNAI 7654: 335–344, 2012.  ICCCI-2012_S22

“On C-Learnability in Description Logics”, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November, Part I, LNAI 7654: 230-238, 2012.  ICCCI-2012_S15

2) Các Keynote speechs

–  Keynote speech của GS. Longbing Cao (http://www-staff.it.uts.edu.au/~lbcao/):

“Modelling, Analysis and Learning of Ubiquitous Intelligent”, Keynote Speech, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November. ICCCI12-Cao.3

Bài nghiên cứu thêm tại:
http://www-staff.it.uts.edu.au/~lbcao/publication/publications.htm

– Keynote speech của GS.  C. L. Philip Chen  (http://engineering.utsa.edu/~pchen/pchen1.html):

Systems Modeling – Transparent Linguistic Interface to Kernel-Based Modeling. Philip Chen ICCCI 2012 Kernel – handout

 – Keynote speech của GS.  Gottfried Vossen (http://dbis-group.uni-muenster.de):

Big Data: The New Breakthrough in Business Intelligence? 03-ICCCI Vietnam-2012

 

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:

Phát hiện sự kiện Y Sinh học dựa trên mô hình đồ thị: Một số tìm hiểu bước đầu (seminar 20/10/2012)

October 22nd, 2012 No comments

Báo cáo tiến độ nghiên cứu “Phát hiện sự kiện Y Sinh học dựa trên mô hình đồ thị: Một số tìm hiểu bước đầu” tại buổi seminar ngày 20/10/2012 do nhóm sinh viên K54: Phí Văn Thủy, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Xuân Hùng, Phạm Thị Hồng trình bày qua khảo sát nội dung các tài liệu tham khảo:

[BFWH09]. Ekaterina Buyko, Erik Faessler, Joachim Wermter, Udo Hahn (2009). Event Extraction from Trimmed Dependency Graphs, BioNLP 2009 Workshop (Shared Task on Event Extraction): 19-27
[KWTY11]. Jin-Dong Kim, Yue Wang, Toshihisa Takagi and Akinori Yonezawa (2011) Overview of Genia Event Task in BioNLP Shared Task 2011, BioNLP Shared Task 2011 Workshop: 7-15
[BHGAPS09]. Jari Björne, Juho Heimonen, Filip Ginter, Antti Airola, Tapio Pahikkala, Tapio Salakoski (2009). Extracting Complex Biological Events with Rich Graph-Based Feature Sets, BioNLP 2009 Workshop (Shared Task on Event Extraction): 10-18
[PSOKA12]. Sampo Pyysalo, Pontus Stenetorp, Tomoko Ohta, Jin-Dong Kim and Sophia Ananiadou (2012),  New Resources and Perspectives for Biomedical Event Extraction, BioNLP 2012 Workshop:100-108.
Nội dung báo cáo: 201012_Trich chon su kien y sinh hoc dua tren do thi
Categories: Seminar, Tin tức Tags:

Danh sách bài báo khoa học do KTLab công bố trong năm 2012

October 4th, 2012 No comments

Dưới đây là danh sách (chưa đầy đủ) các bài báo khoa học do KTLab công bố trong năm 2012:

 1. [TLQ12] Thi-Ngan Pham, Le-Minh Nguyen, Quang-Thuy Ha (2012). Named Entity Recognition for Vietnamese documents using semi-supervised learning method of CRFs with Generalized Expectation Criteria, IALP 2012, Ha Noi, Vietnam, November 13-15, 2012 (in press)
 2. [QTTT12] Quang-Thuy Ha, Thi-Oanh Ha, Thi-Dung Nguyen, Thuy-Linh Nguyen (2012). Refining the Judgement Threshold to Improve Recognizing Textual Entailment Using Similarity, ICCCI 2012, Part II, LNAI 7654, pp. 335–344, Ho Chi Minh City, Vietnam, November, 2012.
 3. [AQLH12] Ali Rezaei Divroodi, Quang-Thuy Ha, Linh Anh Nguyen, and Hung Son Nguyen (2012). On C-Learnability in Description Logics, ICCCI 2012 , Ho Chi Minh City, Vietnam, November, 2012 ( in press)
 4. [QTLHA12] Quang-Thuy Ha, Thi-Lan-Giao Hoang, Linh Anh Nguyen, Hung Son Nguyen, Andrzej Szałas and Thanh-Luong Tran (2012). A Bisimulation-based Method of Concept Learning for Knowledge Bases in Description Logics, SoICT’2012:241-249, Ha Long, August 23-24, 2012.
 5. Thanh-Luong Tran, Quang-Thuy Ha, Thi-Lan-Giao Hoang, Linh Anh Nguyen, Hung Son Nguyen and Andrzej Szałas (2012). Concept Learning for Description Logic-based Information Systems, KSE2012:65-73, Da Nang, August 17-19, 2012.
 6. [MMSMX12] Mai-Vu Tran, Minh-Hoang Nguyen, Sy-Quan Nguyen, Minh-Tien Nguyen, Xuan-Hieu Phan (2012). VnLoc: A Real–time News Event Extraction Framework for Vietnamese, KSE’2012 :161-166, Da Nang, August 17-19, 2012.

 

Danh sách: KTLab_2011_2012

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:

Danh sách một số bài báo khoa học KTLab công bố năm 2011

October 3rd, 2012 No comments

Dưới đây là danh sách (chưa đầy đủ) các bài báo khoa học do KTLab công bố trong năm 2011:

 

 1. [PNLLS11] Xuan-Hieu Phan, Cam-Tu Nguyen, Dieu-Thu Le, Le-Minh Nguyen, Susumu Horiguchi, and Quang-Thuy Ha (2011). A Hidden Topic-Based Framework Towards Building Applications with Short Web Documents, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 23(7): 961-976, July 2011 (SCI ).
 2. [HTMQ11] Huyen-Trang Pham, Tien-Thanh Vu, Mai-Vu Tran, Quang-Thuy Ha (2011). A Solution for Grouping Vietnamese Synonym Feature Words in Product Reviews, IEEE APSCC’2011: 503-508, Jeju, Korea.
 3. [HMNNQ11] Hoang-Quynh Le, Mai-Vu Tran, Nhat-Nam Bui, Nguyen-Cuong Phan, Quang-Thuy Ha (2011). An Integrated Approach Using Conditional Random Fields  for Named Entity Recognition and Person Property Extraction in Vietnamese Text, IALP 2011 :115-118, Penang, Malaysia.
 4. [DMTQ11] Duc-Trong Le, Mai-Vu Tran, Tri-Thanh Nguyen, Quang-Thuy Ha (2011). Co-reference Resolution in Vietnamese Documents Based on Support Vector Machines, IALP 2011: 89-93, Penang, Malaysia.
 5. [QTH11] Quang-Thuy Ha, Tien-Thanh Vu, Huyen-Trang Pham, Cong-To Luu (2011). An Upgrading Feature-based Opinion Mining Model on Product Reviews in Vietnamese, AMT’2011: 173-185, Lanzhou, China.
 6. [THC11] Tien-Thanh Vu, Huyen-Trang Pham, Cong-To Luu, Quang-Thuy Ha (2011). A Feature-based Opinion Mining Model on Product Reviews in Vietnamese, Studies in Computational Intelligence, (Semantic Methods for Knowledge Management and Communication): 23-33.
 7. [CH11] Cù Thu Thủy, Hà Quang Thụy (2011). Phát hiện tập mục dữ liệu sporadic không tuyệt đối hai ngưỡng mờ, Tin học và Điều khiển học, 27(2): 142-150.
 8. [CH11a] Cù Thu Thủy, Hà Quang Thụy (2011). Phát hiện tập mục dữ liệu sporadic tuyệt đối hai ngưỡng mờ, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XII “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT”: 263-275, Hưng Yên, 8/2010.
 9. [HNN11] Hà Quang Thụy, Nguyễn Ngọc Hóa, Nguyễn Viết Thế, Lương Nguyễn Hoàng Hoa (2011). Mô hình giải pháp lọc nội dung hỗ trợ quản lý và đảm bảo an toàn – an ninh trên Internet, Chuyên san các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT & Truyền thông, V-1 (6/26): 260-270, 9-2011.
 10.  [TD11] Tien-Thanh Vu, Dat Quoc Nguyen (2011). A Vietnamese Information Retrieval System for Product-Price, GrC 2011: 691-696, HKaoh-siung, Taiwan

KTLab_2011_2012

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:

Các chương trình đào tạo bậc đại học, bậc cao học và bậc Tiến sỹ HTTT tại Trường ĐHCN

October 2nd, 2012 No comments

Các chương trình đào tạo Hệ thống thông tin (HTTT) bậc đại học, bậc cao học và bậc Tiến sỹ được thực hiện tại Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (phiên bản 2012):

Chương trình đào tạo đại học HTTT: CTDT_DH_nganh_HTTT_DHCN-DHQGHN

Chương trình đào tạo cao học HTTT: CTDT_ThS_nganh_HTTT_DHCN-DHQGHN

Chương trình đào tạo Tiến sỹ HTTT: CTDT_TS_nganh_HTTT_DHCN-DHQGHN

Categories: Tin tức Tags:

Lịch seminar hai tháng 9-10/2012

October 2nd, 2012 No comments

Lịch seminar dự kiến tháng 9-10/2012 tại Phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức

Thời gian: 9h00 Thứ Bảy hàng tuần; Địa điểm: Phòng 318 nhà E3, Trường ĐHCN, 144 Xuân Thủy

Ngày

Người báo cáo

Nội dung báo cáo

08/9/2012

Nguyễn Thị Ngọc Lan Nghiên cứu về tính hạng trong Twitter và bài toán luận văn Thạc sỹ
Hoàng Hải Yến Báo cáo kết quả thực hiện luận văn về thuật toán học bán giám sát SVM-kNN
Hà Quang Thụy Một số chủ đề nghiên cứu – triển khai của KTLab trong năm học 2012-2013

11/9/2012

14h00

Trần Xuân Tứ Mô hình chủ đề ẩn phát hiện bùng nổ sự kiện từ phương tiện xã hội
Vũ Ngọc Trinh Một số nghiên cứu về tích hợp mô hình dữ liệu dầu khí Việt Nam

15/9/2012

Quách Xuân Trưởng Một số nội dung cập nhật về khai phá luật kết hợp
Lê Kim Dung Phát hiện vai trò và bất thường trong mạng xã hội(Role Discovery and Outllier Detecting from Social Networks)

22/9/2012

Hứa Thị An Một số nghiên cứu về khai phá quan điểm
Dương Ánh Tuyết Xếp hạng trong mạng xã hội (Twitter)
Nguyễn Tiến Thanh Trích xuất tin tức và sự kiện nổi bật trong microblog(Extracting top news and events from microblogging)

29/9/2012

Hà Quang Thụy Phát hiện vai trò và dự báo bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội

06/10/2012

Vũ Tiến Thành Dự báo phân cực biến động cổ phiếu công nghệ dựa trên  Twitter
Trần Mai Vũ, Lê Hoàng Quỳnh Gán nhãn thực thể tên y sinh (Báo cáo kết quả nghiên cứu trong 6 tháng thực tập tại NII:  National Information Institute, Nhật Bản)

13/10/2012

Vũ Trọng Hóa, Đào Quốc Vương, Nguyễn Thế Hùng Một số nghiên cứu về khai phá quan điểm trên Twitter

20/10/2012

Bùi Đình Luyến, Phí Văn Thủy, Trần Thị Sim, Phạm Ngọc Xuyên Phát hiện và giám sát vai trò trong mạng xã hội 
Nguyễn Thị Tươi, Lương Viết Thái, Nguyễn Thị Thảo Một số nghiên cứu về ứng dụng thuật toán phát hiện luật kết hợp trên dữ liệu Twitter

27/10/2012

Phạm Huyền Trang, Nguyễn Tiến Tùng, Đinh Thị Hương Chủ đề luận văn Thạc sỹ K18

03/11/2012

 

Xem file: lich_seminar_7_10_2012

Categories: Tin tức Tags:

Bài trình bày của PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh tại Đại học Công nghệ, ĐHQG (20/08/2012)

August 22nd, 2012 No comments

PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh hiện công tác tại Viện Tin học, Khoa Toán – Cơ – Tin học, Trường Đại học Tổng hợp Vacsava, Ba Lan (http://www.mimuw.edu.pl/~nguyen/). PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh tốt nghiệp phổ thông trung học tại Trường phổ thông chuyên thuộc Trường ĐHTH Hà Nội năm 1990. Ông là học sinh Việt Nam đầu tiên được nhận huy chương Olympic Tin học thế giới (Hai huy chương đồng Olympic Tin học thế giới năm 1989 và 1990). Ông nhận bằng Thạc sỹ Tin học (1997), Tiến sỹ (2000), Tiến sỹ khoa học (2009) tại Trường Đại học Tổng hợp Vacsava, Ba Lan.
Chủ đề nghiên cứu chính của PGS. Nguyễn Anh Linh là lập luận tự động theo lôgic Modal và lôgic mô tả (Automated Reasoning in Modal and Description Logics), ngôn ngữ luật của lôgic Modal và lôgic mô tả (Rule Languages for Modal and Description Logics), lôgic mô tả và web ngữ nghĩa (Description Logics and Semantic Web), hệ thống đa tác tử và Trí tuệ nhân tạo (Multiagent Systems and Artificial Intelligence), lập luận tự động và lập trình lôgic trong lôgic bậc 1 cổ điển (Automated Reasoning and Logic Programming in Classical First-Order Logic). PGS. Nguyễn Anh Linh đã công bố trên 50 công trình khoa học (http://www.mimuw.edu.pl/badania/publikacje/?LANG=en&para=o&parb=722http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/indices/a-tree/n/Nguyen:Linh_Anh.html).
Ông tham gia Ban tổ chức, Ban chương trình nhiều Hội nghị khoa học thế giới có uy tín về học máy, về tập thô và trí tuệ nhân tạo. Ông đã tham gia trình bày seminar về lôgic mô tả và đăng ký hướng dẫn luận án Tiến sỹ tại Trường Đại học Công nghệ.

Nội dung trình bày: Description Logics and Semantic Web
The logic layer roles very important component in seven-layer archieve of semantic web. Description logics (DLs) are a family of formal languages suitable for representing and reasoning about terminological knowledge. They are of particular importance in providing a logical formalism for ontologies and the Semantic Web. Binary classification in the context of DLs is called concept learning, as the function to be learned is expected to be characterizable by a concept. This differs from the traditional setting in that objects are described not only by attributes but also by relationship between the objects (i.e., by object roles).

Download:
Nguyen_Anh_Linh-2012

Categories: Seminar, Tin tức Tags: