Khai phá dữ liệu quá trình: Một số tìm hiểu bước đầu (Seminar 20/10/2012)

October 20th, 2012 No comments

Báo cáo tiến độ nghiên cứu “Khai phá dữ liệu quá trình: Một số tìm hiểu bước đầu”
K54: Phạm Văn Thắng, Đào Thủy Ngân; K55: Nguyễn Thế Hùng.

Khai phá dữ liệu quá trình (Process Mining) cung cấp phương tiện mới để cải tiến các quá trình trong một loạt lĩnh vực ứng dụng. Công nghệ mới nổi này có hai yếu tố chính. Thứ nhất, ngày càng nhiều sự kiện được ghi nhận cho phép phát hiện các thông tin chi tiết về lịch sử của các quá trình. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức lại chẩn đoán các tình huống để xây dựng các quá trình kinh doanh dựa trên sự tưởng tượng nhiều hơn là cái mà thực tiễn đã và đang diễn ra đã được ghi nhận về lịch sử các quá trình. Thứ hai, các nhà cung cấp công cụ Quản lý quy trình kinh doanh (Business Peocess Management: BPM) và Thông minh kinh doanh (Business Intelligence: BI) đã hứa hẹn nhiều về các phép lạ, tuy nhiên, những công cụ BPM và BI hiện vần chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Khai phá dữ liệu quá trình là một chuyên ngành mới nổi nhằm cung cấp bộ công cụ toàn diện để cung cấp các hiểu biết dựa trên thực tiễn và hỗ trợ việc cải tiến quy trình. Chuyên ngành mới này được xây dựng dựa trên tiếp cận điều khiển quá trình theo mô hình và khai phá dữ liệu. Khai phá dữ liệu quá trình kết hợp tiếp cận mẫu (tri thức) đặc biệt (thường được biểu diễn dưới dạng một lưới Petri: Petri net) với tiếp cận khai phá dữ liệu hướng miền ứng dụng (Domain Driven Data Mining – DDDM) quản lý quy trình kinh doanh BPM.

Nội dung báo cáo: Process mining

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:

Báo cáo tiến độ NCKH: Khai phá quan điểm trên dữ liệu Twitter

October 20th, 2012 No comments

Sinh viên trình bày: Vũ Trọng Hóa và Đào Quốc Vương
Nội dung:
– Giới thiệu Twitter và dữ liệu trên Twitter
– Trình bày một số phương pháp khai phá quan điểm trên dữ liệu Twitter

Download: Khai phá quan điểm trên dữ liệu Twitter.pptx

Categories: Seminar Tags:

Báo cáo kết quả nghiên cứu tại NII: Dự án PHENOMINER

October 19th, 2012 No comments

Người trình bày: Lê Hoàng Quỳnh và Trần Mai Vũ
Nội dung: Giới thiệu về thực thể Phenotype và các thực thể liên quan cũng như dự án PHENOMINER.
Bên cạnh đấy, trình bày chi tiết về nội dung và các kết quả của hai nghiên cứu:
– A HYBRID APPROACH TO FINDING PHENOTYPE CANDIDATES IN GENETIC TEXTS
– GENETIC DOCUMENT CLASSIFICATION USING LEARNING POSITIVE AND UNLABELED WITH GRAPH-BASED METHOD

Download file trình bày: NII Internship Program Report.pdf

Categories: Seminar Tags:

Nghiên cứu xác định vai trò trong mạng xã hội (Báo cáo tiến độ)

October 13th, 2012 No comments

Báo cáo tiến độ nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đề tài “Xác định vai trò trong mạng xã hội” (K54: Bùi Đình Luyến, Trần Thị Sim, Phạm Văn Thắng; K55: Phạm Ngọc Xuyên)
Xác định vai trò (Role Discovery) và ảnh hưởng (influence) trong mạng xã hội (social networks) nhằm tìm ra những thực thể (entity) có vai trò quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới trạng thái của mạng xã hội. Chủ đề nghiên cứu có nhiều ứng dụng, trong đó có ứng dụng tìm nhóm k-khách hàng có ảnh hưởng lớn nhất để định hướng giới thiệu sản phẩm [CWY09].

Tài liệu tham khảo:

[ALTY12] Nitin Agarwal, Huan Liu, Lei Tang, Philip S. Yu: Modeling blogger influence in a community. Social Netw. Analys. Mining 2(2): 139-162 (2012).

[CWE07] Andrew McCallum, Xuerui Wang, Andrés Corrada-Emmanuel: Topic and Role Discovery in Social Networks with Experiments on Enron and Academic Email. J. Artif. Intell. Res. (JAIR) 30: 249-272 (2007).

[CWY09] Wei Chen, Yajun Wang, Siyu Yang: Efficient influence maximization in social networks. KDD 2009: 199-208 (2009).

 

Toàn văn báo cáo: BaoCaoTienDo13102012

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:

Một số chủ đề KH-CN của KTLab giai đoạn 2012-2014

October 6th, 2012 No comments

Giai đoạn 2012-2014, KTLab tập trung vào một số chủ đề KH-CN sau đây:

– Tóm tắt đa văn bản
– Phát hiện vai trò & dự báo bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội
– Khai phá dữ liệu văn bản Y Sinh học
– Khai phá dữ liệu quá trình
– Tích hợp dữ liệu và khai phá dữ liệu song song
– Một số hướng đề tài SVNCKH

 

Nội dung báo cáo: 061012_Mot so de tai 2012-2014

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:

Danh sách bài báo khoa học do KTLab công bố trong năm 2012

October 4th, 2012 No comments

Dưới đây là danh sách (chưa đầy đủ) các bài báo khoa học do KTLab công bố trong năm 2012:

 1. [TLQ12] Thi-Ngan Pham, Le-Minh Nguyen, Quang-Thuy Ha (2012). Named Entity Recognition for Vietnamese documents using semi-supervised learning method of CRFs with Generalized Expectation Criteria, IALP 2012, Ha Noi, Vietnam, November 13-15, 2012 (in press)
 2. [QTTT12] Quang-Thuy Ha, Thi-Oanh Ha, Thi-Dung Nguyen, Thuy-Linh Nguyen (2012). Refining the Judgement Threshold to Improve Recognizing Textual Entailment Using Similarity, ICCCI 2012, Part II, LNAI 7654, pp. 335–344, Ho Chi Minh City, Vietnam, November, 2012.
 3. [AQLH12] Ali Rezaei Divroodi, Quang-Thuy Ha, Linh Anh Nguyen, and Hung Son Nguyen (2012). On C-Learnability in Description Logics, ICCCI 2012 , Ho Chi Minh City, Vietnam, November, 2012 ( in press)
 4. [QTLHA12] Quang-Thuy Ha, Thi-Lan-Giao Hoang, Linh Anh Nguyen, Hung Son Nguyen, Andrzej Szałas and Thanh-Luong Tran (2012). A Bisimulation-based Method of Concept Learning for Knowledge Bases in Description Logics, SoICT’2012:241-249, Ha Long, August 23-24, 2012.
 5. Thanh-Luong Tran, Quang-Thuy Ha, Thi-Lan-Giao Hoang, Linh Anh Nguyen, Hung Son Nguyen and Andrzej Szałas (2012). Concept Learning for Description Logic-based Information Systems, KSE2012:65-73, Da Nang, August 17-19, 2012.
 6. [MMSMX12] Mai-Vu Tran, Minh-Hoang Nguyen, Sy-Quan Nguyen, Minh-Tien Nguyen, Xuan-Hieu Phan (2012). VnLoc: A Real–time News Event Extraction Framework for Vietnamese, KSE’2012 :161-166, Da Nang, August 17-19, 2012.

 

Danh sách: KTLab_2011_2012

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:

Danh sách một số bài báo khoa học KTLab công bố năm 2011

October 3rd, 2012 No comments

Dưới đây là danh sách (chưa đầy đủ) các bài báo khoa học do KTLab công bố trong năm 2011:

 

 1. [PNLLS11] Xuan-Hieu Phan, Cam-Tu Nguyen, Dieu-Thu Le, Le-Minh Nguyen, Susumu Horiguchi, and Quang-Thuy Ha (2011). A Hidden Topic-Based Framework Towards Building Applications with Short Web Documents, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 23(7): 961-976, July 2011 (SCI ).
 2. [HTMQ11] Huyen-Trang Pham, Tien-Thanh Vu, Mai-Vu Tran, Quang-Thuy Ha (2011). A Solution for Grouping Vietnamese Synonym Feature Words in Product Reviews, IEEE APSCC’2011: 503-508, Jeju, Korea.
 3. [HMNNQ11] Hoang-Quynh Le, Mai-Vu Tran, Nhat-Nam Bui, Nguyen-Cuong Phan, Quang-Thuy Ha (2011). An Integrated Approach Using Conditional Random Fields  for Named Entity Recognition and Person Property Extraction in Vietnamese Text, IALP 2011 :115-118, Penang, Malaysia.
 4. [DMTQ11] Duc-Trong Le, Mai-Vu Tran, Tri-Thanh Nguyen, Quang-Thuy Ha (2011). Co-reference Resolution in Vietnamese Documents Based on Support Vector Machines, IALP 2011: 89-93, Penang, Malaysia.
 5. [QTH11] Quang-Thuy Ha, Tien-Thanh Vu, Huyen-Trang Pham, Cong-To Luu (2011). An Upgrading Feature-based Opinion Mining Model on Product Reviews in Vietnamese, AMT’2011: 173-185, Lanzhou, China.
 6. [THC11] Tien-Thanh Vu, Huyen-Trang Pham, Cong-To Luu, Quang-Thuy Ha (2011). A Feature-based Opinion Mining Model on Product Reviews in Vietnamese, Studies in Computational Intelligence, (Semantic Methods for Knowledge Management and Communication): 23-33.
 7. [CH11] Cù Thu Thủy, Hà Quang Thụy (2011). Phát hiện tập mục dữ liệu sporadic không tuyệt đối hai ngưỡng mờ, Tin học và Điều khiển học, 27(2): 142-150.
 8. [CH11a] Cù Thu Thủy, Hà Quang Thụy (2011). Phát hiện tập mục dữ liệu sporadic tuyệt đối hai ngưỡng mờ, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XII “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT”: 263-275, Hưng Yên, 8/2010.
 9. [HNN11] Hà Quang Thụy, Nguyễn Ngọc Hóa, Nguyễn Viết Thế, Lương Nguyễn Hoàng Hoa (2011). Mô hình giải pháp lọc nội dung hỗ trợ quản lý và đảm bảo an toàn – an ninh trên Internet, Chuyên san các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT & Truyền thông, V-1 (6/26): 260-270, 9-2011.
 10.  [TD11] Tien-Thanh Vu, Dat Quoc Nguyen (2011). A Vietnamese Information Retrieval System for Product-Price, GrC 2011: 691-696, HKaoh-siung, Taiwan

KTLab_2011_2012

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:

Các chương trình đào tạo bậc đại học, bậc cao học và bậc Tiến sỹ HTTT tại Trường ĐHCN

October 2nd, 2012 No comments

Các chương trình đào tạo Hệ thống thông tin (HTTT) bậc đại học, bậc cao học và bậc Tiến sỹ được thực hiện tại Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (phiên bản 2012):

Chương trình đào tạo đại học HTTT: CTDT_DH_nganh_HTTT_DHCN-DHQGHN

Chương trình đào tạo cao học HTTT: CTDT_ThS_nganh_HTTT_DHCN-DHQGHN

Chương trình đào tạo Tiến sỹ HTTT: CTDT_TS_nganh_HTTT_DHCN-DHQGHN

Categories: Tin tức Tags:

Lịch seminar hai tháng 9-10/2012

October 2nd, 2012 No comments

Lịch seminar dự kiến tháng 9-10/2012 tại Phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức

Thời gian: 9h00 Thứ Bảy hàng tuần; Địa điểm: Phòng 318 nhà E3, Trường ĐHCN, 144 Xuân Thủy

Ngày

Người báo cáo

Nội dung báo cáo

08/9/2012

Nguyễn Thị Ngọc Lan Nghiên cứu về tính hạng trong Twitter và bài toán luận văn Thạc sỹ
Hoàng Hải Yến Báo cáo kết quả thực hiện luận văn về thuật toán học bán giám sát SVM-kNN
Hà Quang Thụy Một số chủ đề nghiên cứu – triển khai của KTLab trong năm học 2012-2013

11/9/2012

14h00

Trần Xuân Tứ Mô hình chủ đề ẩn phát hiện bùng nổ sự kiện từ phương tiện xã hội
Vũ Ngọc Trinh Một số nghiên cứu về tích hợp mô hình dữ liệu dầu khí Việt Nam

15/9/2012

Quách Xuân Trưởng Một số nội dung cập nhật về khai phá luật kết hợp
Lê Kim Dung Phát hiện vai trò và bất thường trong mạng xã hội(Role Discovery and Outllier Detecting from Social Networks)

22/9/2012

Hứa Thị An Một số nghiên cứu về khai phá quan điểm
Dương Ánh Tuyết Xếp hạng trong mạng xã hội (Twitter)
Nguyễn Tiến Thanh Trích xuất tin tức và sự kiện nổi bật trong microblog(Extracting top news and events from microblogging)

29/9/2012

Hà Quang Thụy Phát hiện vai trò và dự báo bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội

06/10/2012

Vũ Tiến Thành Dự báo phân cực biến động cổ phiếu công nghệ dựa trên  Twitter
Trần Mai Vũ, Lê Hoàng Quỳnh Gán nhãn thực thể tên y sinh (Báo cáo kết quả nghiên cứu trong 6 tháng thực tập tại NII:  National Information Institute, Nhật Bản)

13/10/2012

Vũ Trọng Hóa, Đào Quốc Vương, Nguyễn Thế Hùng Một số nghiên cứu về khai phá quan điểm trên Twitter

20/10/2012

Bùi Đình Luyến, Phí Văn Thủy, Trần Thị Sim, Phạm Ngọc Xuyên Phát hiện và giám sát vai trò trong mạng xã hội 
Nguyễn Thị Tươi, Lương Viết Thái, Nguyễn Thị Thảo Một số nghiên cứu về ứng dụng thuật toán phát hiện luật kết hợp trên dữ liệu Twitter

27/10/2012

Phạm Huyền Trang, Nguyễn Tiến Tùng, Đinh Thị Hương Chủ đề luận văn Thạc sỹ K18

03/11/2012

 

Xem file: lich_seminar_7_10_2012

Categories: Tin tức Tags:

Một số nghiên cứu và phát hiện vai trò và dự báo bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội

October 2nd, 2012 No comments

Báo cáo trình bày một số nghiên cứu về phát hiện vai trò và dự báo bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội.

Tải: 290912_Vai tro va bung no su kien

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags: