Archive

Posts Tagged ‘NLP’

Một số nghiên cứu liên quan đến xử lý tiếng Việt tại SISLab

Download tài liệu giới thiệu tại đây.

Seminar ngày 10/11/2007

Nội dung trình bày:

1. POS Tagging sử dụng thuật toán Transformation-Based Learning (Phạm Thị Thu Uyên).

2. NLP trong văn bản y tế (Đặng Quang Vinh).

Kính mời các thầy cô và anh chị em quan tâm tới tham dự!

Categories: Seminar Tags: , , ,