Home > Nghiên cứu > Tóm tắt đa văn bản hướng vào câu hỏi người sử dụng

Tóm tắt đa văn bản hướng vào câu hỏi người sử dụng

Mô hình hệ thống Q&A đơn giản dựa vào tóm tắt đa văn bản.

Kết hợp độ tương đồng ngữ nghĩa dựa vào mạng ngữ nghĩa Wikipedia và ontology về y tế với mô hình hệ thống Q&A dựa vào tóm tắt đa văn bản, nhóm nghiên cứu tóm tắt đa văn bản đề xuất một mô hình hệ thống Q&A hỗ trợ miền dữ liệu về y tế.

  1. A Semantic Free-text Summarization System Using Ontology Knowledge R. Verma, University of Houston P. Chen, University of Houston-Downtown W. Lu, University of Texas-Austin, DUC 07.
  2. Language Model Passage Retrieval for Question-Oriented Multi Document Summarization J.-C. Ying, S.-J. Yen, Y.-S. Lee, Y.-C. Wu, J.-C. Yang, National Central University, DUC 07.

Người trình bày: Trần Mai Vũ

Download: MD-Summarization300808

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.