Home > Seminar > Slide báo cáo – sinh viên K52

Slide báo cáo – sinh viên K52

Luu Cong To – Thuật toán cây quyết định

Nguyen Tien Tung – Mở rộng thực thể

Dinh Thi Huong – Thuật toán SVM

Pham Huyen Trang – Thuật toán K-Mean

Categories: Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.