Home > Nghiên cứu > Một số khóa luận của sinh viên K51

Một số khóa luận của sinh viên K51

Le_Kim_Dung: Một số thuật toán phân hạng ảnh phổ biến và áp dụng trong hệ thống tìm kiếm ảnh lớp trên thử nghiệm

Nguyen Tien Thanh: Trích chọn quan hệ thực thể trên wikipedia tiếng việt dựa vào cây phân tích cú pháp

Nguyen Thi Hoan : Phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh trong thuật toán học máy tìm kiếm ảnh áp dụng vào bài toán tìmkiếm sản phẩm

Uong Huy Long :Giải pháp mở rộng thông tin ngữ cảnh phiên duyệt web nười dùng nhằm nâng cao chất lượng tư vấn trong hệ thống tư vấn tin tức

Categories: Nghiên cứu Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.