Archive

Archive for November, 2010

Hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung và các phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh

November 5th, 2010 No comments

Người trình bày: Nguyễn Minh Hoàng – k53CC.

Nội dung: Hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung và phương pháp trích trọn đặc trưng ảnh.

Note: Bài sách hạch với thành viên mới của lab.

Download slide tại đây Slide

Categories: Seminar Tags:
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.