Home > Seminar > Hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung và các phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh

Hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung và các phương pháp trích chọn đặc trưng ảnh

Người trình bày: Nguyễn Minh Hoàng – k53CC.

Nội dung: Hệ thống tìm kiếm ảnh theo nội dung và phương pháp trích trọn đặc trưng ảnh.

Note: Bài sách hạch với thành viên mới của lab.

Download slide tại đây Slide

Categories: Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.