Home > Nghiên cứu > Phân cụm và xếp hạng ảnh trả về từ máy tìm kiếm lớp trên

Phân cụm và xếp hạng ảnh trả về từ máy tìm kiếm lớp trên

Trình bày: Nguyễn Thu Hương – Nguyễn Minh Hoàng

Nội dung: Phân cụm và xếp hạng ảnh trả về từ máy tìm kiếm lớp trên

Download slide trình bày tại đây: Report-18-12-2010

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.