Archive

Archive for January, 2012

Một số tìm hiểu về nhận dạng thực thể trong văn bản y sinh

January 9th, 2012 2 comments

Một số tìm hiểu về nhận dạng thực thể trong văn bản y sinh

 

 

 

 

 

Tham khảo thêm tại NER_Biomedical!

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:

Một số tìm hiểu về học bán giám sát dựa trên đồ thị

January 9th, 2012 No comments

Một số tìm hiểu về học bán giám sát dựa trên đồ thị !

 

 

 

Read more…

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.