Home > Nghiên cứu, Seminar > Một số tìm hiểu về học bán giám sát dựa trên đồ thị

Một số tìm hiểu về học bán giám sát dựa trên đồ thị

Một số tìm hiểu về học bán giám sát dựa trên đồ thị !

 

 

 

Tham khảo slide tại Học bán giám sát dựa trên đồ thị!

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.