Home > Tin tức > Danh sách các buổi seminar của KT-Lab năm 2011

Danh sách các buổi seminar của KT-Lab năm 2011

Tổng số gồm 36 buổi, diễn ra vào thứ 7 hàng tuần tại phòng thí nghiệm công nghệ tri trức 102 E3 và 318E3 ( sau khi chuyển địa điểm).

Thông tin cụ thể nội dung các buổi seminar trong file đính kèm đưới đây: SEMINAR_2011

Categories: Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.