Home > Seminar > Seminar: Giải thuật Apriori trong bài toán tìm luật kết hợp

Seminar: Giải thuật Apriori trong bài toán tìm luật kết hợp

Apriori là thuật toán khai phá luật kết hợp nổi tiếng, sử dụng chiến lược tìm kiếm theo chiều rộng (Breath-first search) để tính độ hỗ trợ của các tập chỉ mục và tận dụng bổ đề Downward Closure để tìm ra các tập ứng viên.
Dưới đây là bài trình của sinh viên: Nguyễn Thị Tươi
Lớp: K54CB

Download: Apriori Algorithm

Categories: Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.