Home > Tin tức > Các chương trình đào tạo bậc đại học, bậc cao học và bậc Tiến sỹ HTTT tại Trường ĐHCN

Các chương trình đào tạo bậc đại học, bậc cao học và bậc Tiến sỹ HTTT tại Trường ĐHCN

Các chương trình đào tạo Hệ thống thông tin (HTTT) bậc đại học, bậc cao học và bậc Tiến sỹ được thực hiện tại Bộ môn Hệ thống thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN (phiên bản 2012):

Chương trình đào tạo đại học HTTT: CTDT_DH_nganh_HTTT_DHCN-DHQGHN

Chương trình đào tạo cao học HTTT: CTDT_ThS_nganh_HTTT_DHCN-DHQGHN

Chương trình đào tạo Tiến sỹ HTTT: CTDT_TS_nganh_HTTT_DHCN-DHQGHN

Categories: Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.