Home > Nghiên cứu, Tin tức > Danh sách một số bài báo khoa học KTLab công bố năm 2011

Danh sách một số bài báo khoa học KTLab công bố năm 2011

Dưới đây là danh sách (chưa đầy đủ) các bài báo khoa học do KTLab công bố trong năm 2011:

 

 1. [PNLLS11] Xuan-Hieu Phan, Cam-Tu Nguyen, Dieu-Thu Le, Le-Minh Nguyen, Susumu Horiguchi, and Quang-Thuy Ha (2011). A Hidden Topic-Based Framework Towards Building Applications with Short Web Documents, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 23(7): 961-976, July 2011 (SCI ).
 2. [HTMQ11] Huyen-Trang Pham, Tien-Thanh Vu, Mai-Vu Tran, Quang-Thuy Ha (2011). A Solution for Grouping Vietnamese Synonym Feature Words in Product Reviews, IEEE APSCC’2011: 503-508, Jeju, Korea.
 3. [HMNNQ11] Hoang-Quynh Le, Mai-Vu Tran, Nhat-Nam Bui, Nguyen-Cuong Phan, Quang-Thuy Ha (2011). An Integrated Approach Using Conditional Random Fields  for Named Entity Recognition and Person Property Extraction in Vietnamese Text, IALP 2011 :115-118, Penang, Malaysia.
 4. [DMTQ11] Duc-Trong Le, Mai-Vu Tran, Tri-Thanh Nguyen, Quang-Thuy Ha (2011). Co-reference Resolution in Vietnamese Documents Based on Support Vector Machines, IALP 2011: 89-93, Penang, Malaysia.
 5. [QTH11] Quang-Thuy Ha, Tien-Thanh Vu, Huyen-Trang Pham, Cong-To Luu (2011). An Upgrading Feature-based Opinion Mining Model on Product Reviews in Vietnamese, AMT’2011: 173-185, Lanzhou, China.
 6. [THC11] Tien-Thanh Vu, Huyen-Trang Pham, Cong-To Luu, Quang-Thuy Ha (2011). A Feature-based Opinion Mining Model on Product Reviews in Vietnamese, Studies in Computational Intelligence, (Semantic Methods for Knowledge Management and Communication): 23-33.
 7. [CH11] Cù Thu Thủy, Hà Quang Thụy (2011). Phát hiện tập mục dữ liệu sporadic không tuyệt đối hai ngưỡng mờ, Tin học và Điều khiển học, 27(2): 142-150.
 8. [CH11a] Cù Thu Thủy, Hà Quang Thụy (2011). Phát hiện tập mục dữ liệu sporadic tuyệt đối hai ngưỡng mờ, Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XII “Một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT”: 263-275, Hưng Yên, 8/2010.
 9. [HNN11] Hà Quang Thụy, Nguyễn Ngọc Hóa, Nguyễn Viết Thế, Lương Nguyễn Hoàng Hoa (2011). Mô hình giải pháp lọc nội dung hỗ trợ quản lý và đảm bảo an toàn – an ninh trên Internet, Chuyên san các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT & Truyền thông, V-1 (6/26): 260-270, 9-2011.
 10.  [TD11] Tien-Thanh Vu, Dat Quoc Nguyen (2011). A Vietnamese Information Retrieval System for Product-Price, GrC 2011: 691-696, HKaoh-siung, Taiwan

KTLab_2011_2012

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:
 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.