Home > Nghiên cứu, Seminar > Nghiên cứu xác định vai trò trong mạng xã hội (Báo cáo tiến độ)

Nghiên cứu xác định vai trò trong mạng xã hội (Báo cáo tiến độ)

Báo cáo tiến độ nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học đề tài “Xác định vai trò trong mạng xã hội” (K54: Bùi Đình Luyến, Trần Thị Sim, Phạm Văn Thắng; K55: Phạm Ngọc Xuyên)
Xác định vai trò (Role Discovery) và ảnh hưởng (influence) trong mạng xã hội (social networks) nhằm tìm ra những thực thể (entity) có vai trò quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới trạng thái của mạng xã hội. Chủ đề nghiên cứu có nhiều ứng dụng, trong đó có ứng dụng tìm nhóm k-khách hàng có ảnh hưởng lớn nhất để định hướng giới thiệu sản phẩm [CWY09].

Tài liệu tham khảo:

[ALTY12] Nitin Agarwal, Huan Liu, Lei Tang, Philip S. Yu: Modeling blogger influence in a community. Social Netw. Analys. Mining 2(2): 139-162 (2012).

[CWE07] Andrew McCallum, Xuerui Wang, Andrés Corrada-Emmanuel: Topic and Role Discovery in Social Networks with Experiments on Enron and Academic Email. J. Artif. Intell. Res. (JAIR) 30: 249-272 (2007).

[CWY09] Wei Chen, Yajun Wang, Siyu Yang: Efficient influence maximization in social networks. KDD 2009: 199-208 (2009).

 

Toàn văn báo cáo: BaoCaoTienDo13102012

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.