Home > Seminar > Báo cáo kết quả nghiên cứu tại NII: Dự án PHENOMINER

Báo cáo kết quả nghiên cứu tại NII: Dự án PHENOMINER

Người trình bày: Lê Hoàng Quỳnh và Trần Mai Vũ
Nội dung: Giới thiệu về thực thể Phenotype và các thực thể liên quan cũng như dự án PHENOMINER.
Bên cạnh đấy, trình bày chi tiết về nội dung và các kết quả của hai nghiên cứu:
– A HYBRID APPROACH TO FINDING PHENOTYPE CANDIDATES IN GENETIC TEXTS
– GENETIC DOCUMENT CLASSIFICATION USING LEARNING POSITIVE AND UNLABELED WITH GRAPH-BASED METHOD

Download file trình bày: NII Internship Program Report.pdf

Categories: Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.