Home > Seminar > Báo cáo tiến độ NCKH: Khai phá quan điểm trên dữ liệu Twitter

Báo cáo tiến độ NCKH: Khai phá quan điểm trên dữ liệu Twitter

Sinh viên trình bày: Vũ Trọng Hóa và Đào Quốc Vương
Nội dung:
– Giới thiệu Twitter và dữ liệu trên Twitter
– Trình bày một số phương pháp khai phá quan điểm trên dữ liệu Twitter

Download: Khai phá quan điểm trên dữ liệu Twitter.pptx

Categories: Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.