Home > Nghiên cứu, Seminar > Khai phá dữ liệu quá trình: Một số tìm hiểu bước đầu (Seminar 20/10/2012)

Khai phá dữ liệu quá trình: Một số tìm hiểu bước đầu (Seminar 20/10/2012)

Báo cáo tiến độ nghiên cứu “Khai phá dữ liệu quá trình: Một số tìm hiểu bước đầu”
K54: Phạm Văn Thắng, Đào Thủy Ngân; K55: Nguyễn Thế Hùng.

Khai phá dữ liệu quá trình (Process Mining) cung cấp phương tiện mới để cải tiến các quá trình trong một loạt lĩnh vực ứng dụng. Công nghệ mới nổi này có hai yếu tố chính. Thứ nhất, ngày càng nhiều sự kiện được ghi nhận cho phép phát hiện các thông tin chi tiết về lịch sử của các quá trình. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức lại chẩn đoán các tình huống để xây dựng các quá trình kinh doanh dựa trên sự tưởng tượng nhiều hơn là cái mà thực tiễn đã và đang diễn ra đã được ghi nhận về lịch sử các quá trình. Thứ hai, các nhà cung cấp công cụ Quản lý quy trình kinh doanh (Business Peocess Management: BPM) và Thông minh kinh doanh (Business Intelligence: BI) đã hứa hẹn nhiều về các phép lạ, tuy nhiên, những công cụ BPM và BI hiện vần chưa đáp ứng được kỳ vọng.
Khai phá dữ liệu quá trình là một chuyên ngành mới nổi nhằm cung cấp bộ công cụ toàn diện để cung cấp các hiểu biết dựa trên thực tiễn và hỗ trợ việc cải tiến quy trình. Chuyên ngành mới này được xây dựng dựa trên tiếp cận điều khiển quá trình theo mô hình và khai phá dữ liệu. Khai phá dữ liệu quá trình kết hợp tiếp cận mẫu (tri thức) đặc biệt (thường được biểu diễn dưới dạng một lưới Petri: Petri net) với tiếp cận khai phá dữ liệu hướng miền ứng dụng (Domain Driven Data Mining – DDDM) quản lý quy trình kinh doanh BPM.

Nội dung báo cáo: Process mining

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.