Home > Nghiên cứu, Seminar > Phát hiện bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội: Một số tìm hiểu bước đầu (seminar 20/10/2012)

Phát hiện bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội: Một số tìm hiểu bước đầu (seminar 20/10/2012)

Báo cáo tiến độ nghiên cứu “Phát hiện bùng nổ sự kiện trên mạng xã hội: Một số tìm hiểu bước đầu” của nhóm sinh viên K54: Tiêu Thị Phương, Ngô Quang Hiểu; K55: Nguyễn Anh Vũ.
Mạng xã hội phản ánh nhiều khía cạnh của xã hội thực trong đó hiện tượng bùng nổ sự kiện trong mạng xã hội phản ánh sự kiện thực có ảnh hưởng lớn. Chủ đề phát hiện bùng nổ sự kiện trong mạng xã hội là chủ đê khoa học – công nghệ thời sự và nhận được sự quan tâm của nhiều nhóm nghiên cứu trên thế giới. Báo cáo tiến độ nghiên cứu của nhóm sinh viên trình bày một số tìm hiểu bước đầu về chủ đề nói trên.

Nội dung báo cáo: EventBurstsInSocialNetwork

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.