Home > Seminar, Tin tức > Phát hiện sự kiện Y Sinh học dựa trên mô hình đồ thị: Một số tìm hiểu bước đầu (seminar 20/10/2012)

Phát hiện sự kiện Y Sinh học dựa trên mô hình đồ thị: Một số tìm hiểu bước đầu (seminar 20/10/2012)

Báo cáo tiến độ nghiên cứu “Phát hiện sự kiện Y Sinh học dựa trên mô hình đồ thị: Một số tìm hiểu bước đầu” tại buổi seminar ngày 20/10/2012 do nhóm sinh viên K54: Phí Văn Thủy, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Xuân Hùng, Phạm Thị Hồng trình bày qua khảo sát nội dung các tài liệu tham khảo:

[BFWH09]. Ekaterina Buyko, Erik Faessler, Joachim Wermter, Udo Hahn (2009). Event Extraction from Trimmed Dependency Graphs, BioNLP 2009 Workshop (Shared Task on Event Extraction): 19-27
[KWTY11]. Jin-Dong Kim, Yue Wang, Toshihisa Takagi and Akinori Yonezawa (2011) Overview of Genia Event Task in BioNLP Shared Task 2011, BioNLP Shared Task 2011 Workshop: 7-15
[BHGAPS09]. Jari Björne, Juho Heimonen, Filip Ginter, Antti Airola, Tapio Pahikkala, Tapio Salakoski (2009). Extracting Complex Biological Events with Rich Graph-Based Feature Sets, BioNLP 2009 Workshop (Shared Task on Event Extraction): 10-18
[PSOKA12]. Sampo Pyysalo, Pontus Stenetorp, Tomoko Ohta, Jin-Dong Kim and Sophia Ananiadou (2012),  New Resources and Perspectives for Biomedical Event Extraction, BioNLP 2012 Workshop:100-108.
Nội dung báo cáo: 201012_Trich chon su kien y sinh hoc dua tren do thi
Categories: Seminar, Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.