Home > Nghiên cứu, Seminar > Báo cáo seminar ngày 27/10/2012 (Phạm Huyền Trang và Đinh Thị Hương)

Báo cáo seminar ngày 27/10/2012 (Phạm Huyền Trang và Đinh Thị Hương)

(1) Phạm Huyền Trang: “Một mô hình dự báo thị trường chứng khoán dựa trên khai phá dữ liệu Tweeter”
+ Phân tích nội dung một số nghiên cứu liên quan, tập trung vào bài báo
[BMZ11] Johan Bollena, Huina Maoa, Xiaojun Zengb (2011). Twitter mood predicts the stock market, Journal of Computational Science 2 (2011): 1–8.
+ Ý tưởng về một mô hình áp dụng phân lớp bán giám sát SVM-kNN (hoăc EM) để dự báo phân cực chỉ số chứng khoán dựa trên cảm xúc.
+ Toàn văn báo cáo: TrangPH_ThesisReport_v1.0

(2) Đinh Thị Hương: “Một mô hình khai phá vai trò trên mạng xã hội Twitter”
+ Phân tích một số nghiên cứu liên quan, tập trung vào bài báo
[TS12] Vanesa Junquero-Trabado, David Dominguez-Sal (2012). Building a role search engine for social media. WWW (Companion Volume) 2012: 1051-1060.
+ Ý tưởng về một mô hình khai phá vai trò trên mạng xã hội Twitter gồm hai thành phần ngoại tuyến và trực tuyến.
+ Toàn văn báo cáo: khaiphavaitro_twitter_HuongDT

 

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.