Archive

Archive for December, 2012

Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin, Trường ĐHCN, ĐHQGHN

December 20th, 2012 No comments

1. Phiên bản năm 2012 Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (Information Systems) tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội:
+ Phiên bản ĐHQGHN ban hành (4103_HTTT) theo Quyết định số 4103/QĐ-ĐH ngày 30/11/2012 của Giám đốc ĐHQGHN (4103.dt).  Chương trình đào tạo này được áp dụng từ khóa tuyển sinh năm 2012 (K57).
+ Phiên bản có thuyết minh đầy đủ của Bộ môn HTTT: CTDT_DH_HTTT_280912_Finall

2. Chương trình đào tạo HTTT (phiên bản năm 2012) được xây dựng dựa trên:

2.1. Hướng dẫn về chương trình đào tạo Hệ thống thông tin (HTTT) của ACM/AIS
[IS2010] ACM/AIS Joint IS 2010 Curriculum Task Force: Heikki Topi, Joseph S. Valacich, Ryan T. Wright, Kate M. Kaiser, J.F. Nunamaker, Jr., Janice C. Sipior, G.J. de Vreede – (2010). IS 2010: Curriculum Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Information Systems, Communications of the Association for Information Systems, 26(18): 359-428, 2010.

2.2. Chương trình đào tạo HTTT tại Bộ môn HTTT, Trường Tính toán, ĐHQG Singapore: http://www.comp.nus.edu.sg/undergraduates/is_is_prospective.html và tóm tắt nội dung môn học http://www.comp.nus.edu.sg/undergraduates/Others/SoC-Module-desc.pdf

2.3. Phiên bản năm 2010 Chương trình đào tạo ngành Hệ thống thông tin (Information Systems) tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:

Chúc mừng hai tân Thạc sĩ của phòng thí nghiệm Công nghệ Tri thức

December 11th, 2012 No comments

Ngày 10/12/2012, hai thành viên của phòng Thí nghiệm Công nghệ Tri thức là chị Lê Hoàng Quỳnh và anh Vũ Tiến Thành dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Hà Quang Thụy đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính.

Đề tài của chị Lê Hoàng Quỳnh: A hybrid approach to finding phenotype candidates in genetic texts
Đề tài của anh Vũ Tiến Thành: A Feature-based opinion mining model on product reviews in Vietnamese
Cả hai đề tài đều được sự đánh giá cao của hồi đồng chấm luận văn.

Xin chúc mừng thành công của hai tân Thạc sĩ và chúc hai anh chị tiếp tục vững bước trên con đường khoa học.

Categories: Tin tức Tags:

Bài trình bày khoa học tại ICCCI 2012

December 2nd, 2012 No comments

Một số tài liệu từ Hội nghị ICCCI 2012 (Ho Chi Minh City, Vietnam, November):

1) Hai bài trình bày của KTLab tại ICCCI 2012:

“Refining the Judgement Threshold to Improve Recognizing Textual Entailment Using Similarity”, ICCCI 2012, Part II, LNAI 7654: 335–344, 2012.  ICCCI-2012_S22

“On C-Learnability in Description Logics”, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November, Part I, LNAI 7654: 230-238, 2012.  ICCCI-2012_S15

2) Các Keynote speechs

–  Keynote speech của GS. Longbing Cao (http://www-staff.it.uts.edu.au/~lbcao/):

“Modelling, Analysis and Learning of Ubiquitous Intelligent”, Keynote Speech, ICCCI 2012, Ho Chi Minh City, Vietnam, November. ICCCI12-Cao.3

Bài nghiên cứu thêm tại:
http://www-staff.it.uts.edu.au/~lbcao/publication/publications.htm

– Keynote speech của GS.  C. L. Philip Chen  (http://engineering.utsa.edu/~pchen/pchen1.html):

Systems Modeling – Transparent Linguistic Interface to Kernel-Based Modeling. Philip Chen ICCCI 2012 Kernel – handout

 – Keynote speech của GS.  Gottfried Vossen (http://dbis-group.uni-muenster.de):

Big Data: The New Breakthrough in Business Intelligence? 03-ICCCI Vietnam-2012

 

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.