Archive

Archive for April, 2013

Danh sách các nhà khoa học hướng dẫn luận văn Thạc sỹ tại KTlab

April 13th, 2013 No comments

Năm học 2013
Danh sách các nhà khoa học thành viên của KTlab nhận hướng dẫn luận văn Thạc sỹ:
– PGS. TS. Hà Quang Thụy: Khai phá dữ liệu, Công nghệ Tri thức                                  Đủ chỉ tiêu
– TS. Nguyễn Trí Thành:      Khai phá dữ liệu, học máy, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên   Đủ chỉ tiêu
– TS. Phan Xuân Hiếu :         Khai phá dữ liệu, học máy, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên   Đủ chỉ tiêu
– TS. Bùi Quang Hưng:          Khai phá dữ liệu,  Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên                     Đủ chỉ tiêu
– TS. Nguyễn Cẩm Tú:           Khai phá dữ liệu, học máy đa nhãn đa thể hiện              Đủ chỉ tiêu
– TS. Nguyễn Việt Cường:    Khai phá dữ liệu, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên                      Còn chỉ tiêu
– TS. Đặng Thanh Hải:           Khai phá dữ liệu (văn bản, y sinh học)                              Còn chỉ tiêu
– TS. Trần Trong Hiếu:          Công nghệ Tri thức, Khai phá dữ liệu                                 Còn chỉ tiêu
– TS. Phạm Quang Nhật Minh: Khai phá dữ liệu, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên                Còn chỉ tiêu
Các học viên cao học làm luận văn Thạc sỹ tại KTLab sẽ được hỗ trợ và giám sát của KTlab,
được tham gia và trình bày kết quả nghiên cứu tại seminar vào Thứ Bảy hàng tuần tại Phòng 312 E3.

 

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:

Khái quát về khai phá dữ liệu quá trình (Seminar 30/3/2013)

April 2nd, 2013 No comments

Khai phá dữ liệu quá trình (Process Mining: PM) chiết xuất thông tin có giá trị, liên quan đến quá trình từ các nhật ký sự kiện, bổ sung vào các tiếp cận hiện có để quản lý quá trình kinh doanh (Business Process Management : BPM).  PM là sự kết hợp giữa khai phá dữ liệu và quản lý quá trình kinh doanh.
Khai phá dữ liệu quá trình được xem là theo triết lý đường mòn (desire line / the social trail) “hành động trong kinh doanh hình thành đường mòn kinh doanh ~ nhật ký sự kiện phản ánh quy trình tốt/thuận tiện”.
Các đề tài luận văn, khóa luận theo các hướng chủ đề:
-Phát hiện quá trình: §Tiếp cận trực tiếp, tiếp cận hai giai đoạn, tiếp cận tính toán thông minh, tiếp cận từng phần; §Họ thuật toán cơ bản a, a+, a++, §Các phương pháp dựa trên kinh nghiệm: xem xét mạng nhân quả, học đồ thị phụ thuộc, học tách và kết hợp, §Các phương pháp tính toán di truyền; §Các phương pháp dựa trên vùng; §Các giải pháp giảm thiểu lỗi thiên vị đại diện và tăng cường khả năng đối phó nhiễu; §Phát hiện quá trình với các khía cạnh thời gian, mạng xã hội; §…
-Kiểm tra phù hợp: §Các độ đo phù hợp; §Các phương pháp phát lại; §Các phương pháp so sánh vết; § …
-Tăng cường mô hình quá trình: §Mô hình quy trình phù hợp với mô hình kinh doanh; §Tinh chế khai phá quá trình: Bản đồ, Kiểm toán,; §Khai phá quá trình trực tuyến; …
– Dữ liệu đầu vào cho khai phá quá trình:  §Chuẩn hóa dòng sự kiện mở rộng được: http://www.xes-standard.org/;  Các giải pháp khác;
– Các mô hình biểu diễn quá trình được phát hiện:  §Lưới Petri; §Mạng nhân quả, mạng dòng công việc…; §YAWL (Yet Another Workflow Language)

Toàn văn bài trình bày:

Categories: Nghiên cứu, Seminar Tags:
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.