Home > Nghiên cứu, Tin tức > Danh sách các nhà khoa học hướng dẫn luận văn Thạc sỹ tại KTlab

Danh sách các nhà khoa học hướng dẫn luận văn Thạc sỹ tại KTlab

Năm học 2013
Danh sách các nhà khoa học thành viên của KTlab nhận hướng dẫn luận văn Thạc sỹ:
– PGS. TS. Hà Quang Thụy: Khai phá dữ liệu, Công nghệ Tri thức                                  Đủ chỉ tiêu
– TS. Nguyễn Trí Thành:      Khai phá dữ liệu, học máy, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên   Đủ chỉ tiêu
– TS. Phan Xuân Hiếu :         Khai phá dữ liệu, học máy, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên   Đủ chỉ tiêu
– TS. Bùi Quang Hưng:          Khai phá dữ liệu,  Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên                     Đủ chỉ tiêu
– TS. Nguyễn Cẩm Tú:           Khai phá dữ liệu, học máy đa nhãn đa thể hiện              Đủ chỉ tiêu
– TS. Nguyễn Việt Cường:    Khai phá dữ liệu, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên                      Còn chỉ tiêu
– TS. Đặng Thanh Hải:           Khai phá dữ liệu (văn bản, y sinh học)                              Còn chỉ tiêu
– TS. Trần Trong Hiếu:          Công nghệ Tri thức, Khai phá dữ liệu                                 Còn chỉ tiêu
– TS. Phạm Quang Nhật Minh: Khai phá dữ liệu, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên                Còn chỉ tiêu
Các học viên cao học làm luận văn Thạc sỹ tại KTLab sẽ được hỗ trợ và giám sát của KTlab,
được tham gia và trình bày kết quả nghiên cứu tại seminar vào Thứ Bảy hàng tuần tại Phòng 312 E3.

 

Categories: Nghiên cứu, Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.