Home > Tin tức > Sinh viên K55 báo cáo thực tập chuyên ngành

Sinh viên K55 báo cáo thực tập chuyên ngành

[1] Xây dựng các cụm từ vựng(word clusters) liên quan đến nhau thuộc miền dữ liệu y sinh dựa vào mô hình học không giám sát áp dụng mô hình chủ đề ẩn- Nhóm sinh viên: Chu Thị Phương Thảo, Ngô Mạnh Quyền, Trần Thắng Bình
[2] Khai phá những khía cạnh bổ sung trong phát hiện quá trình – Nhóm sinh viên Nguyễn Anh Vũ, Phan Huy Thành
ThucTapChuyenNghanh_LDA_Y_Sinh_Binh+Quyen+Thao
ThucTapChuyenNghanh_KPQT_AnhVu BHuyThanh

Categories: Tin tức Tags:
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.