Archive

Archive for May, 2014

Nhóm Khai phá dữ liệu và Công nghệ Tri thức (KTLab) được Trường ĐHCN đề cử khen thưởng nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN

May 11th, 2014 No comments

Ngày 26/4/2014, Trường ĐHCN đã xét chọn và đề cử nhóm Khai phá dữ liệu và Công nghệ Tri thức (KTLab) là một trong bốn nhóm nghiên cứu mạnh cấp ĐHQGHN tham gia xét chọn khen thường của ĐHQGHN.
161.khcn
Thực hiện chủ trương của ĐHCGHN theo thông báo 1326/tb-ĐHQGHN ngày 18/4/2014
1326.Thông báo Kết luận của Phó GĐ Nguyễn Hữu Đức tại buổi họp Ban tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày KH&CN VNnăm 2014,
nhóm đã làm báo cáo dạng poster như sau:
KTLab_Poster_Final.
Xin chúc mừng KTLab và các thành viên hiện thời trong nhóm nghiên cứu:
1. PGS. TS. Hà Quang Thụy (Trường nhóm),
2. TS. Phan Xuân Hiếu (Phó trưởng nhóm),
3. TS. Nguyễn Cẩm Tú, Trường ĐHCN, cán bộ nghiên cứu (CBNC) chủ chốt,
4. TS. Nguyễn Trí Thành, Trường ĐHCN (Phó Chủ nhiệm Bộ môn HTTT), CBNC chủ chốt,
5. PGS. TS. Nguyễn Hà Nam, Trường ĐHCN (Giám đốc Trung tâm TSK), CBNC kiêm nhiệm,
6. PGS. TSKH. Nguyễn Hùng Sơn, Trường ĐHCN & Univesity of Warsaw, CBNC chủ chốt kiêm nhiệm,
7. PGS. TSKH. Nguyễn Anh Linh, Trường ĐHCN & Univesity of Warsaw, CBNC chủ chốt kiêm nhiệm,
8. TS. Đặng Thanh Hải, Trường ĐHCN, CBNC kiêm nhiệm,
9. TS. Trần Thị Oanh, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC kiêm nhiệm,
10. TS. Đoàn Sơn, Trường ĐHCN & UC San Diego, CBNC chủ chốt kiêm nhiệm,
11. TS. Nguyễn Việt Cường, Trường ĐHCN & HPC Systems, Inc., CBNC kiêm nhiệm,
12. ThS. NCS. Trần Mai Vũ, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC chủ chốt,
13. ThS. Lê Hoàng Quỳnh, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC,
14. CN. Lê Đức Trọng, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC,
15. CN. Vũ Trọng Hóa, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC,
16. CN. Phí Văn Thủy, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC,
17. TS. Trần Trọng Hiếu, Trường ĐHKHTN, CBNC kiêm nhiệm,
18. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), CBNC kiêm nhiệm,
19. ThS. Lê Diệu Thu, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), NCS, University of Triete (Italia), CBNC kiêm nhiệm,
20. ThS. Vũ Tiến Thành, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), NCS, Open University (England), CBNC kiêm nhiệm,
21. CN. Nguyễn Thanh Sơn, Trường ĐHCN (Phòng Thí nghiệm KTLab), NCS,Singapore Management University, CBNC kiêm nhiệm.

Categories: Tin tức Tags:

Danh sách bài báo của KTLab 2013-2014

May 10th, 2014 No comments

Trong năm 2013 và năm tháng đầu năm 2014, KTLab đã công bố 15 bài báo như danh sách dưới đây:

2014

 1. Tri-Thanh Nguyen, Quang-Thuy Ha (2014). Novel Operations for FP-tree Data Structure and Their Applications. ICCSAMA 2014 (T.V. Do et al. (eds.), Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering), Advances in Intelligent Systems and Computing 282: 229-242 (ISI-covered conferences, Scopus).
 2. Dinh-Luyen Bui, Tri-Thanh Nguyen, Quang-Thuy Ha (2014). Measuring the Influence of Bloggers in Their Community Based on the H-Index Family ICCSAMA 2014 ICCSAMA 2014 (T.V. Do et al. (eds.), Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering), Advances in Intelligent Systems and Computing 282: 313-324. (ISI-covered conferences, Scopus).
 3. Nigel Collier, Ferdinand Paster, Mai-Vu Tran (2014). The impact of near domain transfer on biomedical named entity recognition. LOUHI 2014 (EACL 2014): 11-20, Sweden, 2014.
 4. Hoa Trong Vu, Graham Neubig, Sakriani Sakti, Tomoki Toda, Satoshi Nakamura (2014). Acquiring a Dictionary of Emotion-Provoking Event. Proceedings of the 14th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics, pages 128–132, Gothenburg, Sweden, April 26-30, 2014.
 5. Son Thanh Cao, Linh Anh Nguyen, Andrzej Szałas (2014). WORL: a nonmonotonic rule language for the semantic web. Vietnam Journal of Computer Science, February 2014, Volume 1, Issue 1, pp 57-69.

2013

 1. Cam-Tu Nguyen, Natsuda Kaothanthong, Takeshi Tokuyama, and Xuan-Hieu Phan: A Feature-Word-Topic Model for Image Annotation and Retrieval, ACM Transactions on the Web (ACM TWEB), 2013, (ISI-covered journals).
 2. Nigel Collier, Mai-Vu Tran, Hoang-Quynh Le, Quang-Thuy Ha, Anika Oellrich, Dietrich Rebholz-Schuhmann (2013). Learning to Recognize Phenotype Candidates in the Auto-Immune Literature Using SVM Re-Ranking. PLoS ONE 8(10): e72965. (ISI-covered journals).
 3. Thanh-Son Nguyen, Hady Wirawan Lauw, Panayiotis Tsaparas (2013). Using micro-reviews to select an efficient set of reviews. CIKM 2013: 1067-1076. (ISI-covered conferences, Scopus, DBLP)
 4. Thi-Tuoi Nguyen, Tri-Thanh Nguyen, Quang-Thuy Ha (2013). Applying Hidden Topics in Ranking Social Update Streams on Twitter, RIVF 2013: 180-185. (Scopus, DBLP)
 5. Thanh-Luong Tran, Quang-Thuy Ha, Thi-Lan-Giao Hoang, Linh Anh Nguyen, and Hung Son Nguyen (2013). Bisimulation-Based Concept Learning in Description Logics, CS&P 2013: 421-433. (DBLP)
 6. Thi-Ngan Pham, Thi-Thom Phan, Phuoc-Thao Nguyen, Quang-Thuy Ha (2013). Hidden Topic Models for Multi-Label Review Classification: An Experimental Study, ICCCI 2013: 603-611. (ISI-covered conferences, Scopus, DBLP).
 7. Linh Anh Nguyen (2013). A Tableau Method with Optimal Complexity for Deciding the Description Logic SHIQ. ICCSAMA, Studies in Computational Intelligence 479, pp. 331-342, Springer, 2013 (Scopus).
 8. Linh Anh Nguyen (2013). Cut-Free ExpTime Tableaux for Converse-PDL Extended with Regular Inclusion Axioms. KES-AMSTA, Frontiers of Artificial Intelligence and Applications 252, pp. 235-244, IOS Press, 2013 (Scopus).
 9. Linh Anh Nguyen and Andrzej Szałas (2013). On the Horn Fragments of Serial Regular Grammar Logics with Converse. KES-AMSTA, Frontiers of Artificial Intelligence and Applications 252, pp. 225-234, IOS Press, 2013 (Scopus).
 10. Mai-Vu Tran, Duc-Trong Le (2013). vTools: Chunker and Part-of-Speech tools. RIVF 2013 (VLSP 2013 Workshop).
Categories: Tin tức Tags:
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.