Archive

Posts Tagged ‘corpus’

Kho dữ liệu từ loại tiếng Việt (vnPOS corpus)

June 25th, 2009 2 comments

go to my site Kho dữ liệu từ loại tiếng Việt phiên bản 1 do tác giả Trần Thị Oanh thực hiện tại Phòng thí nghiệm Công nghệ tri thức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

married dating sites free for men

http://stonefruit.co/about Việc sử dụng lại kho dữ liệu này cần được sự cho phép của tác giả. Dữ liệu có thể được dùng miễn phí cho mục đích nghiên cứu.

http://vakantiesydney.nl/27509-dte18459-married-interracial-casual-dating-sites-in-dallas.html Tải: du-lieu-vnpos1

Categories: Nghiên cứu Tags: , ,
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.