Archive

Posts Tagged ‘nhận dạng thực thể’

Một số vấn đề liên quan đến nhận dạng thực thể trong y tế tiếng Việt

http://modmedhc.com/img_0288 Silde giới thiệu sơ bộ bài toán trích chọn thông tin và cụ thể đầu tiên phải giải quyết bài toán nhận dạng thực thể trong lĩnh vực y tế tiếng Việt. Chỉ ra các bước cụ thể trong hệ thống nhận dạng thực thể, các cách chọn nhãn, tính năng (features) sao cho phù hợp với lĩnh vực xây dựng, nghiên cứu các mô hình học máy để chọn lựa mô hình phù hợp nhất cho quá trình huấn luyện.

site de rencontre mayotte

buy pfizer Lyrica online Download slide tại đây.

https://marlypizza.fr/4539-dtf93479-mourir-d-aimer-film-streaming.html
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.