Archive

Posts Tagged ‘Protege’

Các bước xây dựng Ontology sử dụng công cụ Protege

hop over to this web-site Phần đầu Silde giới thiệu khá chi tiết thành phần trong xây dựng Ontololy: lớp, thực thể, mối quan hệ, thuộc tính…Sau đó giới thiệu công cụ xây dựng Ontology khá phổ biến: Protege, các bước xây dựng một Ontology cụ thể. Cuối cùng lấy ví dụ xây dựng Ontology trong miền ứng dụng Mobile để làm rõ hơn các bước.

click resources

buy priligy online australia Download Silde tại đây.

https://magdaleneproject.org/22347-dte72876-dating-a-girl-no-plans-to-marry.html
Categories: Seminar Tags: ,
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.