Archive

Posts Tagged ‘summarization’

Tóm tắt đa văn bản hướng vào câu hỏi người sử dụng

September 11th, 2008 No comments

Mô hình hệ thống Q&A đơn giản dựa vào tóm tắt đa văn bản.

Kết hợp độ tương đồng ngữ nghĩa dựa vào mạng ngữ nghĩa Wikipedia và ontology về y tế với mô hình hệ thống Q&A dựa vào tóm tắt đa văn bản, nhóm nghiên cứu tóm tắt đa văn bản đề xuất một mô hình hệ thống Q&A hỗ trợ miền dữ liệu về y tế.

  1. A Semantic Free-text Summarization System Using Ontology Knowledge R. Verma, University of Houston P. Chen, University of Houston-Downtown W. Lu, University of Texas-Austin, DUC 07.
  2. Language Model Passage Retrieval for Question-Oriented Multi Document Summarization J.-C. Ying, S.-J. Yen, Y.-S. Lee, Y.-C. Wu, J.-C. Yang, National Central University, DUC 07.

Người trình bày: Trần Mai Vũ

Download: MD-Summarization300808

Độ tương đồng ngữ nghĩa giữa hai câu và ứng dụng trong tóm tắt văn bản tiếng việt

Độ tương đồng ngữ nghĩa giữa các câu đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong nghiên cứu text mining, web mining và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Nó cũng được sử dụng như là một tiêu chuẩn của trích chọn thông tin để tìm ra những tri thức ẩn trong cơ sở dữ liệu hay trên các kho dữ liệu trực tuyến. Một ứng dụng thực tế là khi tìm kiếm ảnh từ một trang Web, nếu xác định hợp lý sự tương đồng ngữ nghĩa giữa câu truy vấn với các đoạn text ngắn bao quanh ảnh thì hệ thống tìm kiếm sẽ đưa ra kết quả đáp ứng tốt hơn yêu cầu người dùng. Vấn đề tính toán độ tương đồng giữa các câu trong văn bản với nhau hoặc với câu chủ đề của văn bản/nhóm văn bản nhận được sự quan tâm đặc biệt trong các hội nghị khoa học quốc tế, đặc biệt trong các hội nghị thường niên về hiểu văn bản (Document Understanding Workshop – DUC) . Việc xây dựng một độ đo chuẩn xác để thể hiện được mối quan hệ tương đồng về ngữ nghĩa giữa các câu sẽ làm cho các ứng dụng trở nên “thông minh” hơn, đặc biệt trên Web [Sen07, STP06]. Tồn tại một số phương pháp tính toán độ tương đồng giữa các câu, mà điển hình là phương pháp dựa trên tính toán thống kê và phương pháp dựa trên quan hệ ngữ nghĩa giữa tập các từ trong hai câu đó [BKO07, LLB06].

Đối với tiếng Việt, “xây dựng và phát triển một số sản phẩm tiêu biểu về xử lý tiếng Việt và tìm kiếm thông tin trên Internet bằng tiếng Việt cho đông đảo người sử dụng máy tính và Internet” đã trở nên cấp thiết [MB06], là động lực triển khai Đề tài cấp Nhà nước KC.01.01.06-10 . Tương tự như tiếng Anh, vấn đề tương đồng ngữ nghĩa giữa các thành phần trong văn bản được đề cập trong hầu hết các bài toán thiết yếu xử lý văn bản tiếng Việt. Tuy nhiên, các giải pháp hiện có thường quan tâm tới các loại độ đo dựa vào thống kê [LMT06, PT05] mà chưa khai thác các độ đo dựa vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên như đã được tiến hành đối với tiếng Anh. Nguyên nhân của hạn chế là do các nghiên cứu xử lý văn bản tiếng Việt vẫn đang trong các giai đoạn ban đầu “phần đông là các nghiên cứu ngắn hạn và đơn lẻ ở mức đề tài thạc sỹ, tiến sỹ với nhiều hạn chế về thời hạn và điều kiện” [MB06].

Báo cáo này sẽ tập trung vào việc nghiên cứu và đánh giá độ đo dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên là Jiang Conrath JCN được Siddharth Patwardhan trình bày [Pad03], đưa ra mô hình sử dụng độ đo đó vào việc tính độ tượng tự câu trong tiếng Việt và áp dụng vào bài toán tóm tắt trang web tiếng Việt dựa vào câu truy vấn trên máy tìm kiếm. Để có thể tính toán thử nghiệm được đô đo trên, nhóm tác giả cũng đã xây dựng một bộ phận wordnet thô cho tiếng Việt bằng việc chuyển tự động từ wordnet tiếng Anh.

Seminar ngày 03/11/2007

Người trình bày: Nguyễn Việt Cường.

Tên đề tài: Tự động sinh mục lục cho văn bản.

Categories: Seminar Tags: ,
Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.