Archive

Posts Tagged ‘texture’

Phân cụm và xếp hạng ảnh trả về từ máy tìm kiếm lớp trên

December 19th, 2010 No comments

Trình bày: Nguyễn Thu Hương – Nguyễn Minh Hoàng

Nội dung: Phân cụm và xếp hạng ảnh trả về từ máy tìm kiếm lớp trên

Download slide trình bày tại đây: Report-18-12-2010

Do you have ed problems? Get cheap viagra or cialis with fast shipping overnight.